Select Page

Sидови / Walls
Самостојна изложба / Solo exhibition

Атанас Атанасоски / Atanas Atanasoski

Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Октомври – декември 1998 / October – December 1998

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng