Select Page

O mladima
Kritički osvrt (izložba grupe „Oblik“, Zagreb, 1933)

Autor: P. Pavlekov

Kronika, Zagreb
10.06.1933

 

Osvrt: PDF hr

(Забелешка: Одреден период Крсто Хегедушиќ пишувал под псевдонимот Риго Павлеков. Во случајов не сме сигурни дали се работи за Риго. Извор: види стр.120)