Select Page

I Ликовна изложба на ликовните аматери од 13 општини во СРМ
Групна изложба

Дом на култрата, Тетово
28.09 – 07.10.1981

 

 

Учесници: Абдулаи Џелал, Андреевски Спасен, Ачески Стеван, Боцку Сабид, Брашнаров Александар, Величковски Ѓиго, Велков Душко, Веселинов Стојмир, Дековски Никола, Димески Милан, Димитриевски Драгиша Шипе, Димовски Диме, Иваноска Виолета, Имери Имер, Јакуп Хајро, Казанџиски Лазо Мишо, Карајанов Стојан, Лефтеров Јордан, Лисец Винко, Матевски Стефан, Милески Јован, Митровиќ Јелица, Михајлоски Драгомир, Мојсиќ Симо, Наиловиќ Идриз, Павловски Цветан, Петров Симеон Симе, Радовски Љупчо, Ратиќ Миомир, Саздовски Бранко, Сарагиновски Љубен, Спасовски Војче, Стојковски Љубомир, Струмениковски Илија, Тодоровски Крумислав, Филиповиќ Јовица, Чадловски Ацо, Чаулиќ Драган

Каталог: PDF мк