Select Page

Собирајќи ги крлушките од големата риба / Gathering Scales of the Big Fish
Перформанс / Performance
Нора Стојановиќ / Nora Stojanovikj

Градски трговски центар (ГТЦ), Скопје / City Trade Center (GTC), Skopje
1997

 

Фото документација / Photo documentation ☟