Select Page

Уметноста на досадата и Бегство / The Art of Boredom and Escape / Arti I mërzisë; Arratisja

Уметноста на досадата и Бегство: Две изложби во Резиденцијата на ЕУ во Скопје / The Art of Boredom and Escape: Two exhibitions at the EU Residence in Skojpe / Arti I mërzisë; Arratisja: Dy ekspozita në Rezidencën e BE – së në Shkup
Публикација / Publication / Publikimi
Текстови: Дијана Томиќ Радевска, Ана Мартиноска, Тамара Буштре / Texts: Dijana Tomikj Radevska, Ana Martinoska, Tamara Bushtre / Tekste: Dijana Tomiq Radevska, Ana Martinovska, Tamara Bushtre
Издавач: Акантус, Скопје / Publisher: Akanthus, Skopje / Botues: Akantus, Shkup
2021
(more…)

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj
Самостојна изложба / Expozitë personale / Solo exhibition
Tекст: Ана Франговска / Tekst / Text: Ana Frangovska

НУ НГМ – Мала станица, Скопје / IK GKM – Mala Stanica, Shkup / NI NGM – Mala Stanica, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019

(more…)

Свадбен пат / Rruga dasmore / Wedding route

Свадбен пат / Rruga dasmore / Wedding route
Самостојна изложба / Ekspozitë personale / Solo exhibition
Кристина Пулејкова / Kristina Pulejkova

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / IK Galeria kombëtare e Maqedonisë – Çifte hamami, Shkup / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019
(more…)

Од кујната на Масин / From the Masin’s Kitchen / Nga kuzhina e Masinit

Од кујната на Масин / From the Masin’s Kitchen / Nga kuzhina e Masinit
Самостојна изложба / Solo exhibition / Еkspozitë personale
Мирослав Масин / Miroslav Masin

Текст: Тихомир Јанчовски / Text / Tekst: Tihomir Janchovski

Галерија Акантус, Скопје / Acanthus Gallery, Skopje / Galeri Akantus, Shkup
05.04 – 04.05.2019

(more…)

Koleksioni Francez nga Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup / French Collection from the Museum of Contemporary Art in Skopje / La Collection française du Musée d’art contemporain de Skopje

Koleksioni Francez nga Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup / French Collection from the Museum of Contemporary Art in Skopje / La Collection française du Musée d’art contemporain de Skopje
Ekspozita kolektive / Group exhibition / Exposition collective

 

Galeria Kombëtare e Kosovës / National Gallery of Kosovo / La Galerie Nationale du Kosovo
25.03 – 14.04.2019

(more…)

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura
Самостојна изложба / Еkspozitë personale
Мухамедали Алили – Дали / Muhamedali Alili – Dali

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово / Qendra për Kulturë “Trajko Prokopiev”, Kumanovë
1 ноември 2018

(more…)

Pena ime / Моето перо / My pen

Pena ime / Моето перо / My pen
Ekspozita kolektive / Групна изложба / Group exhibition

Galeri arti, Kumanovë / Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo

20.06.2018

(more…)

Адем Кастрати / Adem Kastrati

Адем Кастрати / Adem Kastrati
Ретроспективна изложба / Expozitë retrospektive / Retrospective exhibition
Tекст: Миџаит Положани, Дита Старова Ќерими / Tekst / Text: Mixhait Pollozhani, Dita Starova Qerimi

НУ НГМ – Даут пашин амам, Скопје / IK GKM – Daut Pashin Hamami, Shkup / NI NGM – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 19.06.2018

(more…)

Ибрахим Кодра: 100 години од раѓање / Ibrahim Kodra: 100 vite nga lindja / Ibrahim Kodra: 100 Birth anniversary

Ибрахим Кодра: 100 години од раѓање / Ibrahim Kodra: 100 vite nga lindja / Ibrahim Kodra: 100 Birth anniversary
Самостојна изложба / Еkspozitë personale / Solo exhibition

НУ НГМ – Чифте амам, Скопје / IK GKM – Çifte hamam, Shkup / NI NGM – Chifte Hamam, Skopje

Отворање / Opening: 12.05.2018

(more…)