Select Page

Борко Лазески – Биобиблиографија / Borko Lazeski – Biobibliography

Борко Лазески – Биобиблиографија / Borko Lazeski – Biobibliography
Публикација / Publication

Уредник и редактор: Наде Караџоска / Editor: Nade Karadzoska
Составувачи: Невенка Лазеска, Наде Караџоска, Благица Илијоска, Софче Марковиќ, Цветанка Г. Толеска / Constructors: Nevenka Lazeska, Nade Karadzoska, Blagica Ilijoska, Sofce Markovic, Cvetanka G. Toleska

Издавач: Ј.О.У. Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп / J.O.U. Town library “Borka Taleski” – Prilep
2009
(more…)

Големото стакло бр. 19–20 / The Large Glass N° 19-20

Големото стакло бр. 19–20 / The Large Glass N° 19-20
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2005 – 2006

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18
Списание за визуелни уметности / Review for Visual Arts

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2003 – 2004
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Ритамот на културата

Ритамот на културата
Напис

Автор: Гордана Блажевска; изјава: Зоран Петровски

Објавен во Утрински весник, Скопје
04.02.2000

(more…)