Select Page

АКТО 10: Врвна колекција на АКТО сеќавања и иднини 2006-2015 вол. 2 / AKTO 10: The ultimate golden collection of AKTO memories and futures 2006-2015 Vol. 2

АКТО 10: Врвна колекција на АКТО сеќавања и иднини 2006-2015 вол. 2 / AKTO 10: The ultimate golden collection of AKTO memories and futures 2006-2015 Vol. 2
АКТО Фестивал за современи уметности / AKTO Festival of contemporary arts
Куратори: Ивана Васева, Филип Јовановски / Curators: Ivana Vaseva, Filip Jovanovski

Битола / Bitola
14-16 август 2015 / August 14th – 16th, 2015
(more…)

Конфликтни слики во јавниот простор: Интерпретации на(спроти) провокации

Конфликтни слики во јавниот простор: Интерпретации на(спроти) провокации
Предавање

Владимир Јанчевски

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга
Во рамки на Фестивалот ДРИМОN 3 (2015); Организација: ИНКА (Иницијатива за независен културен активизам)
25 јули 2015, сабота, 19:30 ч.

(more…)

Иницијатива за формирање на првата институција на јавно – цивилно партнерство

Иницијатива за формирање на првата институција на јавно – цивилно партнерство
Јавна расправа и презентација на моделот на првата хибридна институција

 

Иницијатор и организатор: ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена

 

Скопје
09.03.2015

(more…)

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People
Настан во рамки на долгорочниот проект „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ / Event within the long-term project “Living Libraries: Archives of civil disobedience”
Клуб ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси (СИА), Мобилна/ монтажна галерија на ЦАЦ, Скопје / GEM Club, Youth Cultural Center, Serious Interests Agency (SIA), CAC Mobile/Montage gallery, Skopje

27 – 29.11. 2014

(more…)