Select Page

Душан Мишевски: Од колекцијата на Ресенската керамичка колонија / Dushan Mishevski: From the fund of the Resen ceramic colony)

Душан Мишевски: Од колекцијата на Ресенската керамичка колонија / Dushan Mishevski: From the fund of the Resen ceramic colony)
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија, Куманово (23.09 – 07.10.2011); Завод и музеј Битола (декември 2011); Завод и музеј Штип – галерија Безистен (ноември 2011) / Art Gallery, Kumanovo (23.09 – 07.10.2011); Institute and Museum Bitola (December 2011); Institute and Museum Stip – Gallery Bezisten (November 2011)
(more…)

Современа турска керамика од фондот на Ресенската керамичка колонија / Çağdaş Türk seramik Desen seramik kolonisi birikimi

Современа турска керамика од фондот на Ресенската керамичка колонија / Çağdaş Türk seramik Desen seramik kolonisi birikimi
Групна изложба / Karma sergi
Текст: Берил Аниланмерт / Metin: Beril Anilanmert
Музеј на град Скопје, Скопје / Üsküp Şehir Müzesi, Üsküp
29.10.2004
(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Кому иде

Кому иде

Колумна

Автор: Златко Теодосиевски

Објавена во Дневник, Скопје

03.02.2001

 

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)