Select Page

Просторна екстензија на уметноста / Spatial extension of the Art

Просторна екстензија на уметноста / Spatial extension of the Art
Групна изложба (25 години Ликовна колонија Галичник; Сесии: 2012, 2013, 2014) / Group exhibition (25 years Art Colony Galicnik; Sessions: 2012, 2013, 2014)
Текст: Горанчо Ѓорѓиевски, Ана Франговска / Text: Gorancho Gjorgjievski, Ana Frangovska

НУ Национална галерија на Македонија,Мултимедијален центар Мала станица, Скопјe / NI National Gallery of Macedonia, Multimedia center Mala stanica, Skopje

Јуни 2015 / June 2015

(more…)

Ликовна колонија Галичник / Art colony Galicnik 2009 – 2011

Ликовна колонија Галичник / Art colony Galicnik 2009 – 2011
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Ана Франговска / Text: Ana Frangovska

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje

Мај 2012 / May 2012

 

(more…)

Културни идентитети и културен глобализам: Ликовна колонија Галичник 2005-2006 / Cultural Identities and Cultural Globalism: Art residence Galichnik 2005-2006

Културни идентитети и културен глобализам: Ликовна колонија Галичник 2005-2006 / Cultural Identities and Cultural Globalism: Art residence Galichnik 2005-2006
Групна изложба / Group exhibition
Мултимедијален центар Мала станица, Скопје; Уметничка галерија Штип; Уметничка галерија Битола; Уметничка галерија Куманово / Multimedia Center Mala stanica, Skopje; Art Gallery Stip; Art Gallery Bitola; Art Gallery Kumanovo
Јуни 2007 / June 2007
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Ликовна колонија Галичник 1996-1997 / Art Colony Galičnik 1996-1997

Ликовна колонија Галичник 1996-1997 / Art Colony Galičnik 1996-1997
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Денис Бовен, Менка Карапашовска / Text: Denis Bowen, Menka Karapashovska

Уметничка галерија – Скопје, Уметничка галерија – Битола, Уметничка галерија – Штип, Уметничка галерија – Куманово / Art Gallery – Skopje, Art Gallery – Bitola, Art Gallery – Stip, Art Gallery – Kumanovo
Октомври 1997 / October 1997

(more…)

Ликовна колонија Галичник 1994 – 1995 / Art colony Galicnik 1994 – 1995

Ликовна колонија Галичник 1994 – 1995 / Art colony Galicnik 1994 – 1995
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија Битола, Уметничка галерија Скопје, Уметничка галерија Куманово, Уметничка галерија Штип / Art Gallery Bitola, Art Gallery Skopje, Art Gallery Kumanovo, Art Gallery Stip
Март 1995 / March 1995
(more…)

Просторот како духовен мотив

Просторот како духовен мотив
Осврт (кон изложбата на дела од ликовната колонија „Галичник 92 – 93“, Уметничка галерија, Скопје, 1994)
Автор: Злате Лозановски

Објавен во Вечер, Скопје
09.03.1994

(more…)

Ликовна колонија Галичник 1992 – 1993 / Art colony Galicnik 1992 – 1993

Ликовна колонија Галичник 1992 – 1993 / Art colony Galicnik 1992 – 1993
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија – Битола; Уметничка галерија – Скопје; Уметничка галерија – Куманово; Уметничка галерија – Штип; Дом на културата – Гостивар; Дом на културата – Прилеп / Art Gallery – Bitola; Art Gallery – Skopje; Art Gallery – Kumanovo; Art Gallery – Stip; Cultural Center  – Gostivar; Cultural Center  – Prilep
Декември 1993 – март 1994 / December 1993 – March 1994
(more…)