Select Page

VI Међународни графички бијенале, сува игла, Ужице 2003 / VI International graphic art biennial, dry point, Uzice 2003

VI Међународни графички бијенале, сува игла, Ужице 2003 / VI International graphic art biennial, dry point, Uzice 2003
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Драгана Ковачић / Text: Dragana Kovacic
Градска галерија, Ужице / City Gallery, Uzice
Мај – јун 2003 / May – June 2003

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)