Select Page

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)

Вангел Коџоман / Vangel Kodzoman

Вангел Коџоман / Vangel Kodzoman
Ретроспективна изложба приредена во рамките на „Караванот на нациите 1975“ / Retrospective exhibition arranged within the framework of the “Caravаn of nations 1975”

Текст: Антон Павлов / Text: Anton Pavlov

Торонто / Toronto
22.06 – 01.07.1975

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973
(more…)