Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Soundsite

Soundsite
Participation at 23rd International Biennial of Sao Paolo

Violeta Blazeska & Bogdan Grabuloski

Curator: Zoran Petrovski

Sao Paolo
October 05 – December 08, 1996

(more…)

Големото стакло бр. 2 / The Large Glass N° 2

Големото стакло бр. 2 / The Large Glass N° 2
Списание за визуелни уметности / Trimestrial Review for Visual Arts

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1995

(more…)

Аквариум (1994)

Аквариум
ТВ емисија за култура

Разговор со Јован Шумковски и Небојша Вилиќ
Разговара: Евгенија Теодосиевска

МТВ
1994

(more…)

Jovan Sumkovski

Jovan Sumkovski
Participation at 22nd São Paulo Art Biennial

Text: Nebojsa Vilic

Publisher: Soros Center for Contemporary Arts – Skopje

12 October 1994 – 11 December 1994

 

(more…)