Select Page

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18
Списание за визуелни уметности / Review for Visual Arts

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2003 – 2004
(more…)