Select Page

Заробеник на страста / Prisoner of the passion

Заробеник на страста / Prisoner of the passion
Самостојна изложба / Solo exhibition
Тони Шулајковски / Toni Shulajkovski

„Антон Панов” -Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Велес, Штип, Кочани, Скопје, Ресен, Уметничка галерија – Куманово, „Браќа Миладиновци” – Струга / “Anton Panov” – Strumica, Gevgelija, Kavadarci, Veles, Stip, Kocani, Skopje, Resen, Art Gallery – Kumanovo, “Brakja Miladinovci” – Struga
Март – ноември 2007 / March – November 2007
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Белина, светлина, убавина

Белина, светлина, убавина
Самостојна изложба

Павле Кузмановски
Текстови: Владимир Величковски, Мери Пирганоска-Арсова, Љубен Пауновски

 

Дом на културата „Бели мугри”, Кочани
07.10.1998

(more…)

Македонското монументално сликарство на теми од НОВ и Револуцијата / La peinture monumentale macédonienne avec des thèmes de la guerre de libération nationale et de la révolution

Македонското монументално сликарство на теми од НОВ и Револуцијата / La peinture monumentale macédonienne avec des thèmes de la guerre de libération nationale et de la révolution

Студија / Étude

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

Објавена во Ликовна уметност бр.8/9, Скопје / L’art plastiques № 8/9, Skopje

1983

(more…)