Select Page

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2000 – 2001

(more…)