Select Page

Изложба слика у Скопљу

Изложба слика у Скопљу
Напис [за Втората скопска изложба (26. 10 – 10. 11. 1940), организирана од „Јефимија” во која излагале Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василије Поповиќ – Цицо, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Љубомир (Анѓелковиќ) Белогаски]
Aвтор: непознат
Скопски гласник, стр. 4
26. 10. 1940
Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Чајанка „Јефимије”

Чајанка „Јефимије”
Напис
Автор: непознат

Скопски гласник, Скопје; стр. 2
01. 06, 1940

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Изложба г. Николе Мартиноског

Изложба г. Николе Мартиноског
Напис
Автор: М.

Скопски гласник, Скопје; стр. 4
20. 02. 1938
Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Мартиноски на изложбу у Риму

Мартиноски на изложбу у Риму
Напис
Автор: непознат

Скопски гласник, Скопје; стр. 4
1937
Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Г. Мартиноски спрема изложбу својих радова

Г. Мартиноски спрема изложбу својих радова
Напис
Автор: непознат

Скопски гласник, Скопје; стр. 4
21. 09. 1935

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Прослава на факултету

Прослава на факултету
Напис
Автор: непознат

Скопски гласник, Скопје
31.01.1931

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Излжба г. Мартина

Излжба г. Мартина
Напис
Автор: непознат

Скопски гласник, Скопје
24.04.1930

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable