Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Ред / Хаос  //  Order / Chaos

Ред / Хаос  //  Order / Chaos
Групна изложба – мултимедијален проект / Group exhibition – multimedia project
Учесници: Перица Георгиев, Златко Трајковски, Жанета Вангели, Александар Станковски, Исмет Рамиќевиќ, Сузана Милевска / Participants: Perica Georgiev, Zlatko Trajkovski, Zaneta Vangeli, Aleksandar Stankovski, Ismet Ramicevic, Suzana Milevska
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska
Организатор: Антикварница – галерија Анима, Скопје / Organized by: Gallery Anima, Skopje
Музеј на град Скопје / Museum of the City os Skopje
04.12.1993
(more…)

I Студентско интернационално арт биенале / Ist Student International Art Biennial

I Студентско интернационално арт биенале / Ist Student International Art Biennial
Групна изложба / Group exhibition

Текстови: Момчило Петровски, Зоран Петровски, Соња Абаџиева / Text: Momcilo Petrovski, Zoran Petrovski, Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
06.05 – 06.07.1993

(more…)