Select Page

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Пејсажот како мотив во творештвото на некои југословенски уметници

Пејсажот како мотив во творештвото на некои југословенски уметници
Групна изложба (од колекцијата на МСУ Скопје)

Текст: Љубица Дамјановска

Организација: Работнички Универзитет „Кочо Рацин“ – Скопје и Музеј на современата уметност Скопје

 

Место: Работни колективи на СРМ
Март – април 1975

(more…)

Одбрани графички листови

Одбрани графички листови
Избор од колекцијата на МСУ

 

Организација: Музеј на современата уметност, Скопје

 

Место: Работнички Универзитет „Кочо Рацин“, Скопје

1974

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973
(more…)

Што е тоа кич?

Што е тоа кич?
Напис

Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
20.04.1972

(more…)