Select Page

Неподнослива празнина / Unbearable Emptiness

Неподнослива празнина / Unbearable Emptiness
Самостојна изложба / Solo exhibition
Дијана Томиќ Радевска / Dijana Tomik Radevska
Текст: Маја Бојаџиевска / Text: Маја Bojadjievska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
01. – 15.10.2021
(more…)

Портали

Портали
Групна изложба (во рамки на проектот CreArt)

Куратор: Благоја Варошанец

 

 

Музеј на град Скопје, Скопје
21.03.2019

(more…)

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

Читање заедница / Reading of Community

Читање заедница / Reading of Community
Изложба / Exhibition
Патем (Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстевски, Станко Павлески) / ByTheWay (Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski, Stanko Pavleski)
Текст: Герил Брутски / Text: Guerril Brute

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
06.10.2018
(more…)