Select Page

Уметноста може / Art Can

Уметноста може / Art Can
Ликовен караван / Art caravan
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic
Скопје, Куманово, Неготино, Штип, Гевгелија, Струмица, Битола, Кичево, Гостивар, Тетово / Skopje, Kumanovo, Negotino, Shtip, Gevgelija, Strumica, Bitola, Kichevo, Gostivar, Tetovo
01 – 23.02.2002
(more…)

Актуелни состојби и проблеми во музејската дејност

Актуелни состојби и проблеми во музејската дејност
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988

Автор: Зоран Тодоровски

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

(more…)

Никола Фиданоски – Кочо / Nikola Fidanoski – Kočo

Никола Фиданоски – Кочо / Nikola Fidanoski – Kočo
Самостојна изложба / Samostalna izložba / Solo exhibition

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
Savremena galerija, Zrenjanin / Contemporary Gallery, Zrenjanin
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола / Art Gallery “Mosha Pijade”, Bitola
Музеј на град Неготино / Museum of the city of Negotino
1985 – 1986
(more…)