Select Page

Томислав Крмов / Tomislav Krmov

Томислав Крмов / Tomislav Krmov
Самостојна изложба – 40 години творештво / Solo exhibition – 40 years of creativity

Музеј на град Кратово / Museum of the town Kratovo
Jуни 2002 / June 2002

(more…)

Актуелни состојби и проблеми во музејската дејност

Актуелни состојби и проблеми во музејската дејност
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988

Автор: Зоран Тодоровски

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

(more…)