Select Page

Вељо Ташовски – ретроспектива / Veljo Tashovski – retrospective

Вељо Ташовски – ретроспектива / Veljo Tashovski – retrospective
Ретроспективна изложба / Retrospective exhibition
Текст: Маја Неделкоска Брзанова / Text: Maja Nedelkoska Brzanova

НУ Завод – Музеј Штип (19 јуни 2015); НУ Завод и Музеј Битола (Август 2015) / NI Institute – Museum Shtip (19 June 2015); NI Institute and Museum Bitola (August 2015)
(more…)

Манаки фотографи одблиску

Манаки фотографи одблиску
Изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Текст: Роберт Јанкулоски

Уметничка галерија, Куманово (4 јуни 2014) / Уметничка галерија, Велес (14 август 2014) / ДК „Иван Мазов Климе“, Кавадарци (21 мај 2014) / Галерија „Безистен“, Штип / Музеј на град Берово (25 јуни 2014)
(more…)

Душан Мишевски: Од колекцијата на Ресенската керамичка колонија / Dushan Mishevski: From the fund of the Resen ceramic colony)

Душан Мишевски: Од колекцијата на Ресенската керамичка колонија / Dushan Mishevski: From the fund of the Resen ceramic colony)
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија, Куманово (23.09 – 07.10.2011); Завод и музеј Битола (декември 2011); Завод и музеј Штип – галерија Безистен (ноември 2011) / Art Gallery, Kumanovo (23.09 – 07.10.2011); Institute and Museum Bitola (December 2011); Institute and Museum Stip – Gallery Bezisten (November 2011)
(more…)

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ана Франговска, Антони Мазневски / Text: Ana Frangovska, Antoni Maznevski

Уметничка галерија „Безистен“, Штип / Art Gallery “Bezisten”,  Stip
Мај 2011 / May 2011

(more…)

Пејзажот на Кирил Гегоски

Пејзажот на Кирил Гегоски
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Уметничка галерија – Куманово (мај 2010); Уметничка галерија „Безистен” – Штип (мај 2010); Центар за култура „Марко Цепенков” – Прилеп (април 2010); Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ – Кавадарци (јуни 2010)
(more…)

Паралели

Паралели
Самостојна изложба
Илија Костов и Јасмина Алексиќ
Текст: Гоце Божурски

НУ Музеј – Уметничка галерија, Куманово (2 – 11 октомври 2008)
НУ Музеј и Завод, Штип (ноември 2008)
(more…)

Културни идентитети и културен глобализам: Ликовна колонија Галичник 2005-2006 / Cultural Identities and Cultural Globalism: Art residence Galichnik 2005-2006

Културни идентитети и културен глобализам: Ликовна колонија Галичник 2005-2006 / Cultural Identities and Cultural Globalism: Art residence Galichnik 2005-2006
Групна изложба / Group exhibition
Мултимедијален центар Мала станица, Скопје; Уметничка галерија Штип; Уметничка галерија Битола; Уметничка галерија Куманово / Multimedia Center Mala stanica, Skopje; Art Gallery Stip; Art Gallery Bitola; Art Gallery Kumanovo
Јуни 2007 / June 2007
(more…)

Импресии од Струмица / Impressions from Strumica

Импресии од Струмица / Impressions from Strumica
Самостојна изложба / Solo exhibition
Ана Темкова / Ana Temkova
Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

НУ Центар за култура „Антон Панов“, Струмица / NI Culture center “Anton Panov”, Strumica
Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Завод и Музеј, Штип / Museum and Institute, Shtip
Мај 2006 / May 2006

(more…)