Select Page

Изложба на СБХ Благоевград и Сандански од Р. Бугарија / Exhibition of SBH Blagoevgrad and Sandanski from R. Bulgaria

Изложба на СБХ Благоевград и Сандански од Р. Бугарија / Exhibition of SBH Blagoevgrad and Sandanski from R. Bulgaria
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Глигор Беќаров / Text: Gligor Bekjarov
Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица / Workers’ University “Joska Sveshtarot”, Strumica
Ноември 2001 / November 2001
(more…)

Друштво на ликовните уметници од Струмица / Society of Artists from Strumica

Друштво на ликовните уметници од Струмица / Society of Artists from Strumica
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Глигор Беќаров / Text: Gligor Bekjarov
Галерија „Македонија – Арт”, Благоевград / Gallery Macedonia – Art, Blagoevgrad
Ноември 2001 / November 2001
(more…)

19. Годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Струмица / 19. Annual Exhibition – Society of Artists of Strumica

19. Годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Струмица / 19. Annual Exhibition – Society of Artists of Strumica
Групна изложба / Group exhibition
Текстови: Глигор Беќаров, Живко Велковски / Text: Gligor Bekarov, Zivko Velkovski
Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица / Workers’ University “Joska Sveshtarot”, Strumica
Јули 2000 / July 2000
(more…)