Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Родните полиња на Македонија / The plenteous fields of Macedonia

Родните полиња на Македонија: 26 компјутерски фотографии / The plenteous fields of Macedonia: 26 computer – processed photographs
Самостојна изложба / Solo exhibition

Благоја Дрнков / Blagoja Drnkov

Текст: Цветан Грозданов / Text: Cvetan Grozdanov

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
24.03. – 05.04.1998

(more…)

Даница Черепналковска / Danica Cerepnalkovska

Даница Черепналковска / Danica Cerepnalkovska
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Паскал Гилевски, Нове Франговски / Text: Paskal Gilevski, Nove Frangovski
Организација: ДЛУМ, ДЛУПУМ / Organisation: The Artists Association of Macedonia, The Artists Association for Applied Arts of Macedonia
Скопје 1993 / Skopje 1993

(more…)

Нада Ивановска

Нада Ивановска
Самостојна изложба

 

 

Уметничка галерија – Даут пашин амам, Скопје

26 – 31 март 1991

(more…)

Индустриски дизајн ’88

Индустриски дизајн ’88
Групна изложба

Текст: Томислав Атанасовски

Издавач: ДЛУПУМ

 

Уметничка галерија, Скопје
4 – 12 октомври 1988

(more…)

Изложба на фотографии

Изложба на фотографии
Групна изложба

Учесници: Димески Димес Марин, Дрнков Благоја, Јаки Роберт, Јаневски Живко, Плавевски Владимир, Цветиновски Александар

 

Уметничка галерија, Битола (септември 1988);

Ликовен салон на ДЛУМ и ДЛУПУМ, Скопје (ноември 1988)

(more…)

Изложба на завршени студенти од ФЛУ

Изложба на завршени студенти од ФЛУ
Групна изложба

Учесници: Андреевска Нарциса, Андреевски Сергеј, Дакиќ Ранко, Ѓорѓиев Станко, Иванов Никола, Исаиловски Димче, Јакуп Хајро, Лешкова Марина, Манески Томе, Несторовски-Кинез Ратко, Пандов Слободан, Рамиќевиќ Исмет, Соколовски Славчо, Томиќ Радевска Дијана, Шуловиќ Соња, Шумковски Јован

Ликовен салон на ДЛУМ и ДЛУПУМ
Отворање: 15 јуни 1987
(more…)