Select Page

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons
6ти интернационален симпозиум / 6th international symposium

Музеј на современата уметност, ГЕМ Клуб и Социјален центар „Дуња“ / Museum of Contemporary Art – Skopje, GEM Club and Social center Dunja
Скопје, 10-21 мај 2017 / Skopje, 10 – 21 May 2017
(more…)

Пламенот на слободата

Пламенот на слободата
Проекција на филмот „Пламен” и разговор со Марко Стаменковиќ
ГЕМ клуб, Скопје
17 ноември 2015
(more…)

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People
Настан во рамки на долгорочниот проект „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ / Event within the long-term project “Living Libraries: Archives of civil disobedience”
Клуб ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси (СИА), Мобилна/ монтажна галерија на ЦАЦ, Скопје / GEM Club, Youth Cultural Center, Serious Interests Agency (SIA), CAC Mobile/Montage gallery, Skopje

27 – 29.11. 2014

(more…)

Сеќавање на еден град: Микроутопии и стварности / Recollection Of A City: Micro Utopias And Realities

Сеќавање на еден град: Микроутопии и стварности / Recollection Of A City: Micro Utopias And Realities
Регионална конференција / Regional Conference

Организација: Факултет за работи што не се учат (ФРУ) во соработка со Shadow Casters – Загреб / Organized by: Faculty for things that can’t be learned (ФРУ) in cooperation with Shadow Casters – Zagreb

ГЕМ клуб, Скопје / Club GEM, Skopje
22 и 23 ноември 2013 год. / November 22-23, 2013

(more…)

Пецко: (У)кажувања 2

Пецко: (У)кажувања 2
Публикација
Автор и дизајн: Дарко Марковиќ
Издавач: Фондација Институт отворено општество – Македонија
2011
(more…)

Пецко: (У)кажувања

Пецко: (У)кажувања
Публикација
Автор и дизајн: Дарко Марковиќ

Издавач: Фондација Институт отворено општество – Македонија
2009
(more…)