Select Page

Чуму критика?

Чуму критика?
Напис
Автор: Елизабета Шелева

Објавен во Форум плус, Скопје
01.07.2006

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Избор 2002

Избор 2002
Групна изложба и тркалезна маса
Македонска секција на ликовни критичари – AICA
Уметничка галерија Струмица
18.12.2003

(more…)

Избор 2000 / Selection 2000

Избор 2000 / Selection 2000
Групна изложба, тркалезна маса и публикација

Избор, текстови и концепција на поставката: Небојша Вилиќ
Уметници: Жанета Вангели, Роберт Јанкулоски, Славица Јанешлиева, Оливер Мусовиќ, Весна Дунимаглоска, Христина Иваноска / Artists: Zaneta Vangeli, Robert Jankuloski, Slavica Janeslieva, Oliver Musovik, Vesna Dunimagloska, Hristina Ivanoska

Уметничка галерија Струмица
Ноември 2001

(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)