Select Page

Столетие – Василие Поповиќ Цицо / Centennial – Vasiliјe Popovic Cico

Столетие – Василие Поповиќ Цицо / Centennial – Vasiliјe Popovic Cico
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Мирјана Талеска, Јелена Лужина, Ивана Јарчевска / Text: Mirjana Taleska, Jelena Luzina, Ivana Jarchevska

НУ Национална галерија на Македонија – Даут-пашин амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Daut Pasha Hamam, Skopje
04.10.2014
(more…)

Василије Поповиќ – Цицо, столетие

Василије Поповиќ – Цицо, столетие
Јубилејна изложба
Авторки на изложбата: Јелена Лужина, Јасминка Намичева, Ивана Јарчевска
Текстови: Јелена Лужина, Ивана Јарчевска

Ликовна галерија, Прилеп
06.- 20.06.2014

(more…)

Арт република бр.1

Арт република бр.1
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

2005

(more…)

Основоположнички придонес

Основоположнички придонес
Осврт кон ретроспективната изложба на Томо Владимирски, Даут-пашин амам, Скопје, ноември -декември 2004
Автор: Љубен Пауновски
Објавен во Вечер, Скопје
29.11.2004
(more…)