Select Page

The Large Glass No. 27-28

The Large Glass No. 27-28
Journal of contemporary art, culture and theory

Editor: Tihomir Topuzovski

 

Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje, 2019

Official promotion: 13.2.2020, Museum of Contemporary Art – Skopje

(more…)

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

[Фото] Кога Железничката зграда би зборувала, би раскажала приказни за солидарност и заеднички простори

[Фото] Кога Железничката зграда би зборувала, би раскажала приказни за солидарност и заеднички простори
Напис
Автор: Б.Ш. ; изјави: Кристина Леловац, Слободан Кочевиќ

Објавен на radiomof.mk
25.11.2018

(more…)

Перформансот „Кога зградите би зборувале“ поттик за обновување на старото кино во Железничката зграда

Перформансот „Кога зградите би зборувале“ поттик за обновување на старото кино во Железничката зграда
Напис
Автор: Сотир Трајков; изјави: Иван Џијановски, Ивана Васева, Филип Јовановски
Објавен на telma.com.mk
25.11.2018
(more…)

Читање заедница / Reading of Community

Читање заедница / Reading of Community
Изложба / Exhibition
Патем (Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстевски, Станко Павлески) / ByTheWay (Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski, Stanko Pavleski)
Текст: Герил Брутски / Text: Guerril Brute

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
06.10.2018
(more…)

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица
Колонија / колективен проект
ПАТЕМ друштво: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески; текст: Герил Брутски

Демир Хисар
18.08.2018
(more…)

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016
Партиципативен уметнички проект (публикација) / Participatory artistic project (publication)
ПАТЕМ – Друштво со ограничена одговорност: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ByTheWay – Limited Liability Company: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski and Stanko Pavleski
2017

(more…)