Select Page

Борко Лазески – Биобиблиографија / Borko Lazeski – Biobibliography

Борко Лазески – Биобиблиографија / Borko Lazeski – Biobibliography
Публикација / Publication

Уредник и редактор: Наде Караџоска / Editor: Nade Karadzoska
Составувачи: Невенка Лазеска, Наде Караџоска, Благица Илијоска, Софче Марковиќ, Цветанка Г. Толеска / Constructors: Nevenka Lazeska, Nade Karadzoska, Blagica Ilijoska, Sofce Markovic, Cvetanka G. Toleska

Издавач: Ј.О.У. Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп / J.O.U. Town library “Borka Taleski” – Prilep
2009
(more…)

10. Зимски салон на ДЛУМ / 10. Winter salon

10. Зимски салон на ДЛУМ / 10. Winter salon
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Март 2004 / March 2004

(more…)

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18
Списание за визуелни уметности / Review for Visual Arts

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2003 – 2004
(more…)

Стилската синтеза и прагматичната насоченост во творештвото на македонскиот монументалист Борко Лазески

Стилската синтеза и прагматичната насоченост во творештвото на македонскиот монументалист Борко Лазески
Рецензија (кон ретроспективната изложба на Борко Лазески, МСУ Скопје, декември 1979 – јануари 1980)

Автор: Трајан Витларски

 

Објавена во Разгледи бр. 2/3 (стр.274-280), Скопје
Февруари – март 1980

(more…)

Борко Лазески / Borko Lazeski

Борко Лазески / Borko Lazeski
Ретроспективна изложба и монографска публикација / Retrospective exhibition and monograph
Кураторка и текст: Соња Абаџиева Димитрова / Curator and text: Sonja Abadzieva Dimitrova

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
05.12.1979 – 20.01.1980
(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)