Select Page

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски
Осврт (кон монографијата „Никола Мартиноски до 1945“)
Автор: не е наведен

Објавен на sdk.mk
6 мај 2017
(more…)

Градот Скопје и формирањето граѓанска класа во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941 год.) – од етнолошки аспект

Градот Скопје и формирањето граѓанска класа во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941 год.) – од етнолошки аспект
Монографија
Автори: Алла Качева, Славица Христова, Татјана Ѓорѓиовска
Издавач: Музеј на град Скопје, 2002
(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

За македонската уметност

За македонската уметност
Публикација (одбрани трудови)

Автор: Борис Петковски

Рецензенти: Цветан Грозданов, Антоние Николовски
Цртеж на корицата: Никола Мартиноски

Издавач: Наша книга, Скопје

1989

(more…)

Прилози за животот и творештвото на вајарот Димо Тодоровски / Contribution a la connaissance de la vie et de l’oeuvre du sculpteur Dimo Todorovski

Прилози за животот и творештвото на вајарот Димо Тодоровски / Contribution a la connaissance de la vie et de l’oeuvre du sculpteur Dimo Todorovski
Труд / Article

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје / Annuaire de la Faculté de Philosophie, Skopje

1981

(more…)

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија
Студија

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.62-70), Скопје

1977

 

(more…)