Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2000 – 2001

(more…)

Група Круг / Group Circle

Група Круг / Group Circle
Изложба / Exhibition

Дијана Томиќ Радевска, Нина Гештаковска Цветковска, Зденко Бужек / Dijana Tomic Radevska, Nina Grshtakovska Cvetkovska, Zdenko Buzek

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Јули 1996 / July 1996

(more…)

Група Круг 

Група Круг 
Изложба
Дијана Томиќ Радевска, Нина Гештаковска Цветковска, Зденко Бужек
Текст: Викторија Васева Димеска
Галерија Стоби, Скопје
09.09 – 22.09.1995

(more…)