Select Page

Brandopolis
Самостојна изложба / Solo exhibition
Милета Продановиќ / Mileta Prodanovic
Текст: Стеван Вуковиќ / Text: Stevan Vukovic

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Декември 2005 / December 2005

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)