Select Page

Bascheski / Basheski
Solo exhibition

Zharko Basheski

Texts: Emil Aleksiev, Maja Chankulovska-Mihajlovska

Kunst Galerie, Berlin; Bunsen Goetz Galerie, Nürnberg
2013

 

Тranslated by Natasha Papazovska – Levkova

Catalog: PDF de/eng