Select Page

50 Години Работнички универзитет „Јоска Свештарот“ Струмица
Публикација

Автори: Љупчо Апостолов, Стојан Дончевски

 

 

Издавач: Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица
2003

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)