Select Page

40 Години ДЛУМ
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
27.11 – 31.12.1985

 

Учесници: Абдарманов Коста, Аврамовска Елизабета, Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Момчило, Андреевски Сергеј, Аризанов Илија, Арнаудов Симеон, Атанасовски Гарски Тане, Аџигоговски Раде, Аџиевски Томе, Барутовски Божин, Блажевски Трајче, Богески Благоја, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бошале Јана, Бошковски Т. Јозо, Бундовски Томе, Бутров Никола, Василев Васил, Василев Ниче, Василески Стеван, Веинер Камил, Вујисиќ Лидија, Вујисиќ Мирко, Гегоски Кирил, Георгиева Зафирова Сузана, Гештаковска Цветковска Нина, Гиевски Томислав, Гилевски Паскал, Грабулоски Бонач Богдан, Данова Марија, Дескоски Љупчо, Димитровски Стојан, Димовски Чауш Ангел, Димчевски Ѓорѓи, Ѓоргиев Филип, Ѓорѓиев Пљум Петар, Ѓорѓиев Станко, Ѓорчевски Владимир, Иванов Никола, Ивановски Менде Методија, Исаиловски Димче, Јакимовски Зоран, Јакшиќ Бранко, Јаневски Војко, Јанкулоски Александар Цане, Јовановски Сретко, Кал’чев Данчо, Калчевски Ристо, Капевски Слободан, Карагонов Зоран, Кастрати Адем, Конески Бранко, Корубин Миле, Костов Васил, Костовски Зоран, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Крстевски Ѓоко, Кубуровски Спиро, Кузмановски Благоја, Лазески Борко, Лафазановски Илија, Мазев Константин, Мазев Петар, Малинковска Зага, Манев Свето, Манески Томе, Марковиќ Радослав Рајо, Матевски Ѓоко, Матевски Рисимкин Мирчо, Матевски Рисимкин Трајко, Митриќески Игор, Несторовски-Кинез Ратко, Николовски Петар Мавру (р.1922), Николоски Борис, Павлески Владо, Павлески Станко, Павловски Мите, Папазоски Благоја, Петровски Моцо Момчило (р. 1936 Куманово), Попов Александар, Поповска Светлана, Поповски Богоја, Поповски Радмило, Попоски Дада Драган, Рамиќевиќ Исмет, Ројдев Ламбро, Светиева Анета, Силјановски Симеон, Славковски Крсто, Стефанов Златко, Стојановски Душко, Талевски Борислав, Ташовски Вело, Темкова Ана, Томиќ Радевска Дијана, Траиковски Борислав, Трајковски Јосиф, Тренковски Лок Славко, Урошевиќ Вана, Филовски Боби Слободан, Хаџи Митров Зафир, Хаџи Наумов Вениамин, Хаџи Николов Стефан, Цветков Венко, Цигаридов Стеван, Чемерски Глигор, Чушков Благој, Шулајковски Теофил

 

Каталог: PDF mk