Select Page

1893 ВМРО 1993
Групна изложба
Уметници: Родољуб Анастасов, Танас Луловски, Димитар Манев, Благоја Маневски, Славчо Соколовски, Петар Хаџи Бошков
Текст: Викторија Васева Димеска

Уметничка галерија „Скопје”, Скопје
25.10 – 08.11.1993

 

Каталог: PDF mk