Select Page

0907956410016
Самостојна изложба (Бит Фест, 2009) / Solo exhibition (Bit Fest, 2009)

 

Драган Најденовски / Dragan Najdenovski
Текст: Панде Манојлов / Text: Pande Manojlov

Битола /  Bitola
2010

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)