Select Page

Југословенски и странски уметници
Групна изложба

Уметничка галерија, Куманово
16 јуни – 12 јули 1967

 

 

>>> Аврамовски Драгутин Гуте, Калчевски Ристо, Куноски Спасе, Мазев Петар, Петлевски Ордан, Шијак Томо, Митриќески Боро, Хаџи Бошков Петар, Василев Васил

Каталог: PDF мк