Select Page

Јас Птоломеј МКД & Н.В. Ништото / Me Ptolemy MKD & The H.E. Nothing

Публикација  / Publication

Автор: Станко Павлески / Author: Stanko Pavleski

 

Самостојно издание / Self-published edition

2009

 

Изданието е дел од заедничкиот уметнички проект „Проекција Балкон 3 – Зебра“, реализиран во Александрија, со Т. Аџиевски и Ј. Шумковски / The edition is part of the mutual artistic project „Projection Balcoon 3 – Zebra”, realized in Alexandria with T. Adzievski and J. Shumkovski

Ликовно обликување: Станко Павлески / Layout: Stanko Pavleski

Публикација: PDF mk  /  Publication: PDF en

 

(Од архивата на Павлески Станко)