Select Page

Ѓорги Чулаковски – Ѓото / Gjorgi Chulakovski – Gjoto
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapashovska

Културно информативен центар на Р. Македонија – Софија / Culture and Information Centre of R. Macedonia – Sofia
2007

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng