Select Page

Шкуц – форум видео продукција – Љубљана: Авторска видео продукција 1985  – 1986
Видео проекции (во рамки на Скопско лето 1986)

Автори: Марина Грижниќ и Аина Шмид, Маре Кович, Келер, Група Боргезија, Јордан Ожболт

Музеј на современата уметност, Скопје

12.07.1986

 

Каталог: PDF mk