Select Page

Шест македонски уметници: Од чудотворностите на ливадата до радоста на живеењето / Six Macedonian Artistes: From Miraculousness of the Meadow to the Joy of Living
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
22.01 – 04.02.1986

 

Учесници: Димитар Манев, Петре Николоски, Драган Петковиќ, Анета Светиева, Глигор Стефанов, Симон Шемов / Participants: Dimitar Manev, Petre Nikoloski, Dragan Petkovic, Aneta Svetieva, Gligor Stefanov, Simon Semov

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

Видео документација (Од архивата на Вилиќ Небојша) ☟

 

>>> Линк до освртот на Небојша Вилиќ