Select Page

Човекот, земјата, космосот (Монолози: скулпторот Петар Хаџи Бошков)
Есеј

Подготвила: Софија Ѓуровска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
30.04.1982

 

Текст: PDF mk