Select Page

„Чепкање“ во својата градина

Дијалог: Викторија Васев Димeска – Станко Павлески

Објавен во Република, Скопје

30.10. 1991

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)