Select Page

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години
Ретроспективна изложба / Retrospective exhibition
Крунислав Стојановски / Krunislav Stojanovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
18 декември 2015 – 10 јануари 2016 / December 18, 2015 – January 10, 2016