Select Page

Фото салон Куманово 2007
2ра Меѓународна изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово
Куманово
Ноември 2007

 

>>> Ангелов Столе, Андонов Зоран, Апостолов Димитар, Атанасоска Николина, Георгиева Елена, Георгиева Кристина, Гилески Дејан, Доцевски Душан, Ивановски Зоран, Илиев Иван, Илиќ Војислав, Јаневски Марјан, Јовановска Марија, Јуруковски Пеце, Ковачевска Билјана, Колевски Дејан, Костески Бранко, Костова Андријана, Крстиќ Александра, Кумбараџи Емин, Луковиќ Владимир, Мицевски Крсте, Николиќ Сања, Николовска Драгица, Николовски Драгољуб, Николовски Среќко, Перковиќ Иво, Петровски Дарко, Петровски Димитар, Ристевска Катарина, Секуловски Владимир, Славејков Мире, Спировски Игор, Ставревски Ѓорче, Стојановски Цули Александар, Филиповиќ Филип, Чулиќ Жарко /

>>> Andonov Zoran, Angelov Stole, Apostolov Dimitar, Atanasoska Nikolina, Chulic Zarko, Docevski Dushan, Filipovic Filip, Georgieva Elena, Georgieva Kristina, Gileski Dejan, Ilic Vojislav, Iliev Ivan, Ivanovski Zoran, Janevski Marjan, Jovanovska Marija, Jurukovski Pece, Kolevski Dejan, Kosteski Branko, Kostova Andrijana, Kovacevska Biljana, Krstic Aleksandra, Kumbaradzi Emin, Lukovic Vladimir, Micevski Krste, Nikolić Sanja, Nikolovska Dragica, Nikolovski Dragoljub, Nikolovski Srekjko, Perkovic Ivo, Petrovski Darko, Petrovski Dimitar, Ristevska Katarina, Sekulovski Vladimir, Slavejkov Mire, Spirovski Igor, Stavrevski Gjorce, Stojanovski Culi Aleksandar

Текст: Цветан Гавровски / Text: Cvetan Gavrovski

Каталог: PDF mk/en