Select Page

Фокус (пилот издание)
Весник на младите од Скопје

Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси
Заменик гл. и одговорен уредник: Денко Малески
Уредници на фотографија: Цветко Шаљински, Румен Ќамилов

Издавач: Градска конференција на СМ

1969

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)