Select Page

Фокус бр. 38
Списание за млади

Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси
Ликовно обликување: Ристо Куфаловски

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
2 март 1971

 

Насловна страна: Владо Пота

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)