Select Page

Фокус бр. 37
Списание за млади
Редакција: Александар Димитров, Александар Чомовски, Владимир Шопов, Исо Руси, Спасе Јовковски
Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
20 декември 1970

 

Корица: Славољуб Игњатовиќ
Ликовно обликување: Исо Красниќи

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)