Select Page

Фокус бр. 36
Списание за млади
Редакција: Александар Димитров, Александар Чомовски, Владимир Шопов, Исо Руси, Спасе Јовковски
Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси
Ликовно и техничко обликување: Ристо Куфаловски
Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
20 ноември 1970

 

Списание: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)